Сетило за слух


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни

 

Овој постер, кој е едностран и е со големина од 50х100 см, претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со градбата на сетилото за слух. Содржи четири илустрации кои ги покажуваат основните делови на сетилото за слух. На првата илустрација е прикажана ушната школка, на втората илустрација е претставен пресек на увото со сите негови составни делови, на третата илустрација е претставен делот од внатрешното уво, лавиринт, а на четвртата илустрација е претставена низата од ковчиња во средното уво. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: