Сетило за вкус


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Постерот претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со градбата на сетилото за вкус. Содржи пет илустрации кои ги покажуваат основните делови на сетилото за вкус. На првата илустрација се прикажани зоните за вкус на јазикот, на втората илустрација е претставен изгледот на јазикот, на третата илустрација е прикажан пресек на дел од површината на јазикот, на четвртата илустрација е прикажан пресек на телце за вкус, а на петтата илустрација се прикажани сите видови на брадавички за вкус. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: