Срце


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни

 

Постерот претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со градбата на срцето. Содржи четири илустрации кои ги покажуваат основните делови на срцето. На првата илустрација е прикажано срцето, гледано однапред и гледано одзади, со срцевите садови, на втората илустрација е претставен надолжен пресек на срцето, на третата илустрација се прикажани срцевите залистоци и нивната положба при работењето на срцето, а на четвртата илустрација е прикажан срцевиот циклус при работата на срцето. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: