Антигона


190 ден

Шифра: 477
Издавач: Феникс
Година на издавање: 2004
Автор: Софокле

„Антигона“ е драма која опоменува на опасноста од тврдоглавото самоволие, но и драма која ја воспева силата на жената „што посега по подвиг којшто не е во силите на женската природа“. Во таа смисла, Антигона често се опишува како „идеален образ на Гркинка“ и „еден од најпрекрасните ликови во светската поезија“. Во секој случај, таа е првиот голем женски лик во светската книжевност. Всушност, таа е надвор од дотогашната грчка традиција, бидејќи таа е голема по дух и се одликува со огромна истрајност и волја и станува против тиранијата, бранејќи ги законите на хуманоста. Нејзината мисла и готовноста да се жртвува добиваат монументална димензија. На тој начин, до ден-денес Антигона ја доживуваме како универзален херој кој дава отпор пред насилството.

SKU: 477 Категорија
Тежина 0,200 g

Antigona


190 ден

Publisher: Feniks

Year of publishing: 2004

Author: Sophocles

“Antigona” is a drama that warns of the dangers of stubborn self-will, but also a drama that praises the power of a woman “reaching in a struggle that is not in the forces of the female nature”. In that sense, Antigona is often described as “an ideal image of a Greek” and “one of the most beautiful characters in world poetry”. In any case, she is the first great female figure in world literature. In fact, it is beyond the current Greek tradition, because it is great in spirit and is characterized by enormous endurance and will, and it opposes tyranny by defending the laws of humanity. Her thought and willingness to sacrifice receive a monumental dimension. In this way, to this day, Antigona is experienced as a universal hero who gives resistance to violence.

SKU: 477 Категорија