, , , ,

Галичица-Национален Парк Македонија


200 ден

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 96×66

Размер: 1: 45 000

Изработена: Печатена на конзрок. Лакирана. Спакувана во кесичка.

 

Националниот парк Галичица претставува “жариште” на биолошката разновидност во Европа и пошироко. Богатата биолошка разновидност  во Паркот има големо национално, европско и глобално значење. Во Паркот се среќаваат 4 вида од безрбетните и 13 од рбетните животни кои се сметаат за глобално загрозени. Бројните ендемични видови на Паркот му даваат посебно обележје . Некои од нив се среќаваат само во границите на Паркот, и тоа: 29 таксони од алги, 12 видови цветни растенија, 61 вид од безрбетните и 4 вида од рбетните животни. Меѓународното значење  на биолошката разновидност во Паркот е потврдено со бројни номинации, како на пример : “Значајно растително подрачје”, “Светско наследство на УНЕСКО”, “Примарно подрачје на пеперутки” итн.

Од другите природни вредности на Паркот се издвојуваат Стара Галичица со двата маркантни циркови и островот Голем Град поради карактеристичната геоморфологија. Во Паркот е регистрирано и богатно културно наследство, вклучително и повеќе споменици на културата, како манастирот Свети Наум, црквите Успение на Света Богородица, Света Богородица Захумска, односно пештерната црква Света Богородица Пештанска и културното наследство на островот Голем Град. Извориштето Свети Наум со својата непосредна околина се издвојува со неповторливиот спој на природни и културни вредности, поради што се вбројува меѓу најзначајните туристички одредишта во Македонија о пошироко.

Тежина 0.250 g