Гилгамеш


215 ден

Шифра: 487
Издавач: Феникс
Година на издавање: 2014

Епот за Гилгамеш е најстариот пишан споменик во светската литература. Настанал меѓу третиот и вториот милениум пред новата ера, но неговиот почеток се наоѓа стотици години поназад и е поврзан со постоењето на Сумерите, еден од најстарите народи. Иако науката не докажала од каде доаѓаат, тие го населиле плодното земјиште меѓу Тигар и Еуфрат. Најкарактеристично за Гилагамеш е неговата природа. Тој е една третина човек, а две третини бог, што веднаш му дава натприродни особини и го сместува во редот на силните, храбрите. Гилгамеш е типичен лик – јунак за митолошките приказни, кој со својата моќ го чува принципот на доброто од силите на злото.

SKU: 487 Категорија
Тежина 0,200 g

Gilgamesh


215 ден

Publisher: Feniks

Year of publication: 2014

Author:

The epic of Gilgamesh is the oldest written monument in world literature. It began between the third and second millenniums before the new era, but its beginning is located hundreds of years ago and is related to the existence of Sumerians, one of the oldest peoples. Although science has not proven where they come from, they have settled the fertile land between the Tigris and the Euphrates. The most characteristic of Gilagamesh is its nature. He is a third person, and two thirds of God, who immediately gives him supernatural qualities and places him in the ranks of the mighty, the brave. Gilgamesh is a typical character – a hero for mythological stories, who with his power keeps the principle of good from the forces of evil.

SKU: 487 Категорија