Илијада


265 ден

Шифра: 517
Издавач: Феникс
Година на издавање: 2013
Автор: Хомер

Хомеровите спевови станаа неделив дел од светската култура и нејзин темел. Без Хомер светската култура би изгледала сосем поинаку, а поединецот кој не го познава Хомеровото дело ненадоместливо би бил вон разбирање на својата положба и на светот околу себе. Оваа мала книга е само скромен чекор за да се подготви младиот читател за сериозно запознавање на ненадминливата Хомерова уметност испеана во Илијада и Одисеја…

SKU: 517 Категорија
Тежина 0,200 g

Ilijada


265 ден

Publisher: Feniks

Year of publication: 2013

Author: Homer

Homer’s speves became an inseparable part of world culture and its foundation. Without Homer, world culture would look quite different, and the individual who does not know Homer’s work would be irreplaceable without understanding his position and the world around him. This little book is just a modest step to prepare the young reader for a serious introduction to the unsurpassed Homer’s art sung in the Iliad and Odyssey …

SKU: 517 Категорија