, , ,

Магнет – Порта, Скопје


100 ден

Споредба

Произведува: Тримакс

Година на производство: 2012

Димензии: 8×4,2 см

Состав: пластика и магнет

 

Сликата е поставен на пластична основа, со магнет, спакувана со картонче и фолија.

Magnet – Porta, Skopje


100 ден

Споредба

Produced by: Trimax

Year of production: 2012

Dimensions: 8×4.2 cm

Composition: plastic and magnet

The image is placed on a plastic base, with a magnet, packed with cardboard and foil.

Категорија