Пинокио – Карло Колоди


200 ден

Шифра: 861
Издавач: Тримакс
Автор: Карло Колоди

Овој лик, истовремено и дете и кукла, со аура на фасцинантност, која подоцна станува вистинско дете, е познат во повеќе култури во светот менувајќи се од една во друга форма на изразување без да ја загуби специфичноста што го прави препознатлив и омилен во очите на децата како и на некогашните деца. Неговата трајна моќ на фасцинанција е докажана во културното наследство изградено во период од повеќе од 40 години во Националната фондација ”Карло Колоди ”, која е формирана да ги промовира делата…

SKU: 861 Категорија
Тежина 0,200 g

Pinokio – Karlo Kolodi


200 ден

Publisher: Prosvetno delo

Author: Karlo Kolodi

This character, at the same time a child and a doll, with aura of fascination, which later becomes a real child, is known in many cultures in the world, changing from one form of expression without losing its specificity that makes it recognizable and favorite in the eyes of children as well as former children. His enduring power of fascination has been proven in a cultural heritage built over a period of more than 40 years at the National Karlo Kolodi Foundation, established to promote the works …

SKU: 861 Категорија