ПП 60, барање за плаќање на сметка, надвор од трезорска сметка