, , ,

Претприемаштво


299 ден

Споредба

Издавач : Тримакс

Година на издавање : 2014

Автор : Тодор Кралев, Нaташа Кралева

Наслов на оргиналот : Претприемаштво

Јазик на оргиналот : македонски

Број на страни : 410

ISBN : 608204173-9

Корица : мека

Како да се успее во сопствен бизнис и како да се оствари и одржи конкурентска предност. Книгата е пресвртница во литературата за претприемаштво кај нас, симбиоза на големо искуство и знаење и на голема виталност и знаење. При подготовка на ова дело е користена обемна литература. Тростепената дефиниција во воведот за претприемаштвото е автентична. Тоа важи и за типизацијата на претприемачите во наши услови. Развојот и растежот се пределени како насоченост на менаџерските функции. Тоа е исклучително голема, револуционерна новина во менаџментот. Се има впечаток дека за конкрентската предност и за одржливоста на истата малку е пишувано кај нас. Креиран е посебен модел, што е исклучително крупна и храбра новина.

Тежина 0,800 g