РДО ВП, пријава за регистрација на трговско друштво за примена на годишен данок на вкупен приход