Шифра: 4716
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии: 45×55 см
Размер:  1: 13 000 000
ISBN: 608204000-7

Европа училишната карта со размер 1:13 000 000 и димензии 45×55 цм се користи како нагледно помагало за часот по географија. Содржи физичко-географска карта на која се прикажани топоними на населени места, планини, области, хидрографија, а со метод на хипсометриско боење и метод на сенки е прикажан релјефот. Овде има политичка карта, како и две тематски карти на Европа (регионална поделба и густина на население).

Тежина 0,250 g