ПП 70, барање за плаќање на сметки во рамки на трезорска сметка