ПП 70, барање за плаќање на сметки во рамки на трезорска сметка

PP 70


50 ден

Споредба

PP 70, request for payment of accounts within the treasury account

Категорија