Шифра: 85
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2017
Димензии: 96X66 см
Размер: 1 : 300 000
Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.
ISBN: 998994039-8

На патната карта Косово е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација, а со соодветни симболи и топоними се обележани сите населени места од 5 000 до 1 000 000 жители, планини, реки, езера,… Патната карта е претставена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки. Во склоп на картата, од другата страна, е претставена физичко-географска карта на Косово, која е исто изработена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки, со прикажан релјеф, хидрографија и поголемите наелени места.

Тежина 0,250 g