, , , , ,

Македонија административна карта


3.000 ден

Споредба

Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии: 140 x 100
Размер: 1 : 190 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

За користење на оваа карта не се потребни претходни знаења од географија па можат да ја користат и оние кои имаат потреба за продлабочување на своите скромни познавања од географијата а секако и за хобисти. Политичката карта на Македонија може да се користи и во училиштата по предметот географија, така што наместо теоретско раскажување, акцентот во картата е ставен на совладување на нови наставни единици преку вежби со практична работа и визуелно прикажување. На картата со соодветни симболи и топоними се обележани поголемите населени места, реки, езера, патишта, бањи, манастири, бензински пумпи, хотели, мотели,…Таа ги содржи сите општини во Македонија, обоени со различна боја, и обележени се главните центри на секоја од општините.

Тежина 0,500 g