Шифра: 34
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Јазик: македонски
Димензии: 42×50 см
Размер:  1: 500 000
ISBN:  608204020-1

Република Македонија училишната карта со размер 1:500 000 и димензии 42×50 цм се користи како нагледно помагало за часот по географија. Физичко-географската карта содржи топоними на населени места, хидрографија, патна мрежа, а со метод на хипсометриско боење и сенки е претставен релјефот. Оваа училишна карта има и основни географски статистички податоци.

Тежина 0,250 g