Александар Македонски


265 ден

Споредба

Издавач: Феникс

Година на издавање: 2009

Автор: Браќата Миладиновци

 

Во оваа драма се опфатени делови од биографијата на Александар, посебно од времето на неговиот престој во Индија. Оваа драма била поставена на сцена истата година, од театарската група која била соперник на Молериовата.

Тежина 0,200 g

Aleksandar Makedonski


265 ден

Споредба

Publisher: Feniks

Year of publication: 2009

Author: The Miladinov Brothers

This play covers parts of Alexander’s biography, especially from his time in India. This drama was set on the scene the same year, by the theater group that was the rival of the Moleriya.

Категорија