Англиско-македонски, македонско-англиски речник


630 ден

Издавач: Венеција

Година на издавање: 2007

Автор: Душан Црвенковски

Наслов на оригиналот: Англиско-македонски, македонско-англиски речник

Јазик на оригиналот: англиско/македонски

Број на страни: 839

Фонд на зборови: 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

 

Во него ќе најдете 100.000 зборови, изрази, фрази и кратка граматика на англискиот јазик за членовите, именките, глаголите, придавките суфиксите, за падежите, за броеви, за времињата, директен и индиректен говор…

Категорија