Француско-македонски, македонско-француски речник


840 ден

Издавач: Венеција

Година на издавање: 2003

Автор: Марија Дамеска

Наслов на оригиналот: Француско-македонски, македонско-француски речник

Јазик на оригиналот: француско/македонски

Број на страни: 835

Фонд на зборови: повеќе од 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

 

Во речников можете да најдете кратка граматика на францускиот јазик: француската азбука и правила за изговор, фонетика на францускиот јазик: самогласки, полувокали, интерпукциски знаци, член, именки, градење на женски род, множина кај именките, придавки, множина кај придавките, споредување на придавките, место на придавките, бројни придавки, присвојни придавки, заменки, глаголи, помошни глаголи.

Категорија: