Германско-македонски, македонско-германски речник


630 ден

Издавач: Топер

Година на издавање: 2012

Автор: Митко Јованов

Наслов на оригиналот: Германско-македонски, македонско-германски речник

Јазик на оригиналот: германско/македонски

Број на страни: 783

Фонд на зборови: 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

Двонасочниот речник е збогатен со кратка граматика на германскиот јазик. Во неа ќе најдете кои се особености на германската азбука, ќе најдете повеќе за падежите, акцентот, интерпунциски знаци, именки, род, број кај именките, придавки, род, број, степен кај истите, заменки и се за нив, глаголи (правилни и неправилни), времиња… Освен што ќе најдете голем избор на зборови, на крајот следуваат сликовито прикажани предмети и секој од нив е даден со македонски и германски превод.

Категорија