Вработуваме Сметководител

Потребни квалификации и вештини:
• ВСС – Економски факултет;
• Поседување уверение за овластен сметководител;
• Најмалку 5 години проефесионално искуство како сметководител;
• Ажурирано знаење на регулативата за финансиско известување, сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија;
• Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето;
• Систематичност, организираност и иницијативност;
• Флексибилност и насоченост кон изнаоѓање решенија;
• Навременост и строго почитување рокови;
• Одлични вештини за комуникација, пишана и вербална;
• Познавање на англискиот јазик и соодветни компјутерски вештини.

Ќе се смета за предност:
• Искуство во сметководствено-финансиско работење на проекти финансирани од ЕУ;

Одговорности и работни задачи:
• Книжење на дневните трансакции и контрола на аналитички картици;
• Пресметка на плати, исплатни листи, составување МПИН, пресметување надоместоци и трошоци од работен однос, пресметка и исплата на примања на соработниците, вклучувајќи ги сите со закон пропишани јавни давачки и соодветни известувања;
• Одговорност за комплетноста и точноста на подготвените извештаи и податоци;
• Управување на сметките за побарувањата и обврските;
• Креирање фактури и други финансиски документи;
• Водење материјално книговодство;
• Водење архива и документација;
• Вршење неопходни пресметки;
• Обезбедување усогласеност од правен, даночен и регулаторен аспект во доменот на сметководственото работење;
• Осигурување навременост, точност и корисност на поединечните годишни пресметки, даночните пријави, годишниот извештај за данок на доход, како и на завршната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето;
• Планирање на функционирањето на сметководствениот систем и кои правила (политики и процедури) ќе бидат применети;
• Комуникација со државните органи, консултантски агенции, клиенти и сложување картици;
• Комуникација со организацијата што врши годишна и проектна ревизија.

Работно време и место:
• 40 часа неделно во просториите на Тримакс ДОО, од 8 до 16ч

Аплицирање:
Биографијата (CV) и дополнителните документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо и финансиска понуда (нето надомест) да се достават по електронски пат на marijadimitrova@trimaks.mk најдоцна до 15.09.2022.
Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации.
Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на понатамошно тестирање и интервју.